خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى

خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى

ئاكرى… د چارچوڤى كارو چالاكيين خودا و ژبو مه ره ما به لاڤكرنا روشه نبيريا مافين مروڤى ل ئاكرى و ده وورووبه ر… خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى ژلايى رينجبه رمحمد به رپرسى پشكا راگه هاندنى ل نڤيسينگه ها ئاكرى لدوور پاراستن و ره وش وچاڤديرييا...
به لاڤكرنا روشه نبيرى وهوشياريى ده رباره ى مافيين مروڤان

به لاڤكرنا روشه نبيرى وهوشياريى ده رباره ى مافيين مروڤان

… د چوار چوڤى كارو چالاكيين خودا و ژبو مه ره مايدا ژ هه مى روويه كى ڤه… ب تايبه تى لدوور پرسا مافى هه بونا ژينگه هه كا باقژ و ساخله م…خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ده نگى كوردستان ئاكرى ژلايى (رينحبه ر محمد )به رپرسى پشكا راگه هاندنى ل...
دیفچوونا ره و شا گرتی و ده سته سه را ل بنگه هی پولیسین گرتی خانی و ره وانه کرنی ل آکری ….

دیفچوونا ره و شا گرتی و ده سته سه را ل بنگه هی پولیسین گرتی خانی و ره وانه کرنی ل آکری ….

. ده ستا سه ربخویا مافین مروف / آکری ل به رده وامیا چافدیریکرن و دیفچوونا ره و شا گرتی و ده سته سه رکریا و پاراستنا مافین یاسایین وان ، ل به رواری ۱۱/۷/۲۰۱۸ تیما چافدیریکرنی سه ره دانا بنگه هی نافبری کرد و ل ده سپیکی سه را ربفه به ری بنگه هی کر و لدویفدا گریانه ک و...
به ردواميا كاروچالاكين تايبةتى يين روشه ن بيرى ل نڤيسينگه ها ئاكرى

به ردواميا كاروچالاكين تايبةتى يين روشه ن بيرى ل نڤيسينگه ها ئاكرى

به ردواميا كاروچالاكين خودا ب تايبةتى يين روشه بيرى ل نڤيسينگه ها ئاكرى پشكا راگه هاندنى خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ژلايى.. رينجبه ر محمد هاته پيشكيشكرن… كو بابةتى ڤى خه له كى روش وژين وژيارا ئاواران بو لديف ستانداردين جيهانى ب تايبةتى ئاوارين ئاكنجى ل كه...
به رنامى ماف سه باره ت ب ره وش و ژين وژيارا زاروكان

به رنامى ماف سه باره ت ب ره وش و ژين وژيارا زاروكان

د به ردواميا كاروچالاكين خودا و ژبو مه ره ما به لاڤكرنا روشه نبيرى وهوشيارى د بياڤى مافين مروڤيدا … پشكا راگه هاندنى ل نڤيسينگه ها مافين مروڤ ل ئاكرى… خه له كه كا دى يا به رنامى ماف سه باره ت ب ره وش و ژين وژيارا زاروكان دى روژا جيهانى يا زاروكان ژبال به...
.. چالاكى د به ردواميا كاروچالاكين خودا و ژبو مه ره ما به لاڤكرنا روشه نبيرى وهوشيارى.

.. چالاكى د به ردواميا كاروچالاكين خودا و ژبو مه ره ما به لاڤكرنا روشه نبيرى وهوشيارى.

.. پشكا راگه هاندنى ل نڤيسينگه ها مافين مروڤ ل ئاكرى… خه له كه كا دى يا به رنامى ماف سه باره ت ب ره وش و ژين وژيارا زاروكان دى روژا جيهانى يا زاروكان ژبال به رپرسى راگه هاندنى… رينجبه ر محمد هاته...