به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى به رده وامى هه يه

به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى به رده وامى هه يه

ئاكرى… ، ئه ڤه و د به ردواميا كاروچالاكيين خودا و ژبو پتر به لاڤكرنا روشه نبيريى وهوشياريا مافيين مروڤى ل ئاكرى و دووروبه ر ، و د به ردواميا كاروچالاكين نڤيسينگه ها ئاكرى دا خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ژبال پشكا راگه هاندن وپه يوه نديان وژلايى.. رينجبه...
خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى

خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى

ئاكرى… د چارچوڤى كارو چالاكيين خودا و ژبو مه ره ما به لاڤكرنا روشه نبيريا مافين مروڤى ل ئاكرى و ده وورووبه ر… خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى ژلايى رينجبه رمحمد به رپرسى پشكا راگه هاندنى ل نڤيسينگه ها ئاكرى لدوور پاراستن و ره وش وچاڤديرييا...
به لاڤكرنا روشه نبيرى وهوشياريى ده رباره ى مافيين مروڤان

به لاڤكرنا روشه نبيرى وهوشياريى ده رباره ى مافيين مروڤان

… د چوار چوڤى كارو چالاكيين خودا و ژبو مه ره مايدا ژ هه مى روويه كى ڤه… ب تايبه تى لدوور پرسا مافى هه بونا ژينگه هه كا باقژ و ساخله م…خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ده نگى كوردستان ئاكرى ژلايى (رينحبه ر محمد )به رپرسى پشكا راگه هاندنى ل...
دیفچوونا ره و شا گرتی و ده سته سه را ل بنگه هی پولیسین گرتی خانی و ره وانه کرنی ل آکری ….

دیفچوونا ره و شا گرتی و ده سته سه را ل بنگه هی پولیسین گرتی خانی و ره وانه کرنی ل آکری ….

. ده ستا سه ربخویا مافین مروف / آکری ل به رده وامیا چافدیریکرن و دیفچوونا ره و شا گرتی و ده سته سه رکریا و پاراستنا مافین یاسایین وان ، ل به رواری ۱۱/۷/۲۰۱۸ تیما چافدیریکرنی سه ره دانا بنگه هی نافبری کرد و ل ده سپیکی سه را ربفه به ری بنگه هی کر و لدویفدا گریانه ک و...
به ردواميا كاروچالاكين تايبةتى يين روشه ن بيرى ل نڤيسينگه ها ئاكرى

به ردواميا كاروچالاكين تايبةتى يين روشه ن بيرى ل نڤيسينگه ها ئاكرى

به ردواميا كاروچالاكين خودا ب تايبةتى يين روشه بيرى ل نڤيسينگه ها ئاكرى پشكا راگه هاندنى خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ژلايى.. رينجبه ر محمد هاته پيشكيشكرن… كو بابةتى ڤى خه له كى روش وژين وژيارا ئاواران بو لديف ستانداردين جيهانى ب تايبةتى ئاوارين ئاكنجى ل كه...
به رنامى ماف سه باره ت ب ره وش و ژين وژيارا زاروكان

به رنامى ماف سه باره ت ب ره وش و ژين وژيارا زاروكان

د به ردواميا كاروچالاكين خودا و ژبو مه ره ما به لاڤكرنا روشه نبيرى وهوشيارى د بياڤى مافين مروڤيدا … پشكا راگه هاندنى ل نڤيسينگه ها مافين مروڤ ل ئاكرى… خه له كه كا دى يا به رنامى ماف سه باره ت ب ره وش و ژين وژيارا زاروكان دى روژا جيهانى يا زاروكان ژبال به...