.. پشكا راگه هاندنى ل نڤيسينگه ها مافين مروڤ ل ئاكرى… خه له كه كا دى يا به رنامى ماف سه باره ت ب ره وش و ژين وژيارا زاروكان دى روژا جيهانى يا زاروكان ژبال به رپرسى راگه هاندنى… رينجبه ر محمد هاته پيشكيشكرن

Share This