.
ده ستا سه ربخویا مافین مروف / آکری
ل به رده وامیا چافدیریکرن و دیفچوونا ره و شا گرتی و ده سته سه رکریا و پاراستنا مافین یاسایین وان ، ل به رواری ۱۱/۷/۲۰۱۸ تیما چافدیریکرنی سه ره دانا بنگه هی نافبری کرد و ل ده سپیکی سه را ربفه به ری بنگه هی کر و لدویفدا گریانه ک و پشکنینه ک ل کلینیکا نوژداری و هولین گرتی و ده سته سه را ها ته کرن و دیدار دگه ل وان هات سازدان و ل نزیکفه گله و گازندین وان هاتن وه رگرتن و ل داویی راپورته ک هات به رهه فکرن ل دور فی چه ندی .

Share This