ئاكرى…
به رنامى ماف
د به رده واميا كاروچالاكيين خودا تايبه تى به لاڤكرنا روشه نبيرى و هوشياريا مافين مروڤى ل ئاكرى و دووروبه ر، پشكا راگه هاندن و په يوه ندييان ل نڤيسينگه ها ئاكرى خه له كه كا دى يا به رنامى ما ف هاته پيشكيشكرن، ودڤى خه لكيدا باس ل بنه ما و پرنسيپين ئاڤاكرنا جڤاكى سڤيل هاتنه كرن ، تى زانين به رنامى ماف ب شيوه يه كى راسته وخو ژبال. رينحبه ر محمد تيته ئاماده كرن و پيشكيشكرن

Share This