د چوار چوڤى كارو چالاكيين خودا و ژبو مه ره مايدا ژ هه مى روويه كى ڤه… ب تايبه تى لدوور پرسا مافى هه بونا ژينگه هه كا باقژ و ساخله م…خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ده نگى كوردستان ئاكرى ژلايى (رينحبه ر محمد )به رپرسى پشكا راگه هاندنى ل نڤيسينگه ها ئاكرى هاته پيشكيشكرن ودڤى خه له كيدا هن بابه تيين تايبه ت ب پرس ومافى هه بونا ژينگه هه كا باقژوساخله م هاتنه شروڤه كرن وهه روه ها هن ريكه فتناميين تايبه ت بفى بابه ته ى هاتنه بحس كرن..تى زانين به رنامى ماف ل روژين پينج شه مبى ل راديويا ئامرى ب شيويه مى راسته وخو تيته پيشكيشكرن

Share This