ئاكرى…
… د به رده واميا كاروچالاكيين خو يين روشه نبيرى دا و به لاڤ كرنا روشه نبيرى و هو شيارى يا مافيين مروڤى ل ئاكرى و دووروبه ر؛ژبال پشكا راگه هاندن و په يوه ندييان ل نڤيسينگه ها ئاكرى خه له كه كا دى يا به رنامى ماف هاته پيشكيشكرن و دڤى خه له كيدا بابه تى ره وش و ژيارا زارويين ئاواران ئه وين ل كه مپا كوردين روژئاڤا ل ئاكرى دژين هاته گه نگه شه كرن و به ريز صديق محمد به رپرسى سه نته رى پاراستنا زارويان ل كه مپا ناڤبرى ميڤانى به رنامه ى بو و هن بابه تين تايبه ت ب زارويين ئاواران ره وش و ژين و ژيارا وان ل هه ريما كوردستانى و ل كه مپا ئاكرى و ريكه فتناميين نيڤ ده وله تى يين تايبه ت ب زارويانڤه هاتنه به حس كرن.، تى زانين به رنامى ماف ل روژين پينج شه مبى ب شيوه يه كى راسته وخو ژلايى رينجبه ر محمد ڤه تيته پيشكيشكرن

Share This