د به ردواميا كاروچالاكين خودا و ژبو مه ره ما به لاڤكرنا روشه نبيرى وهوشيارى د بياڤى مافين مروڤيدا … پشكا راگه هاندنى ل نڤيسينگه ها مافين مروڤ ل ئاكرى… خه له كه كا دى يا به رنامى ماف سه باره ت ب ره وش و ژين وژيارا زاروكان دى روژا جيهانى يا زاروكان ژبال به رپرسى راگه هاندنى… رينجبه ر محمد هاته پيشكيشكرن كو دڤى خه له كيدا ئاماژه ب وان ريكه فتنيين هه ين ده رباره ى زارويان و پاراستتا وان ژ هه ر پيشيلكاريه كى و هه ره ها رول و ئه ركى خيزان وجڤاكى وسازيين په يوه نديدار ژبو پاراستنا وان ….

Share This