به ردواميا كاروچالاكين خودا ب تايبةتى يين روشه بيرى ل نڤيسينگه ها ئاكرى پشكا راگه هاندنى خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ژلايى.. رينجبه ر محمد هاته پيشكيشكرن… كو بابةتى ڤى خه له كى روش وژين وژيارا ئاواران بو لديف ستانداردين جيهانى ب تايبةتى ئاوارين ئاكنجى ل كه مپا مامليان ل ئاكرى دژين و به ريز… مه تين عبدالله… ريڤه به رى كه مپا مامليان ميڤانى به رنامه ى بو كو دڤى خه له كيدا ئاماژه ب ژين وژيارو و رةوشا ئاواران هاته كرن ل ئاكرى و هاروكاريين حكومه تا هه ريما كوردستانى پيشكيشى وان كرين وكارتيكرن و ڤه كيشانا ريكخراويين بيانى ل سه ر ژيانا وان… تى زانين به رنامى ماف 12 روژان جارةكى لروژا پينج شه مبى ب شيوه يه كى راسته وخو ژلايى رينجبه ر محمد تيته پيشكيشكرن ول پينج شه مبيا ديف دا تيتف دووباره كرن

Share This