ريكه وتى٧/٣٠ به مه به ستى دروستكردنى هه ماهه نگى زياتروئاگاداربوون له ره وشى مافه كانى مرؤڤ له (چاكسازى گه ورانى هه ولير) هه ريه ك له به ريوه به رانى ( كاروبارى ياسايى) و( چاوديرى به نديخانه كان) سه ردانى چاكسازى ناوبراويان كرد، دواى كؤبونه وه له گه ل به ريوه به رى...